Visie

Terug

YOUTH BBC CRELAN OKAPI AALSTAR BASKETBALL PROJECT-“BUILDING THE FUTURE TOGETHER”

De nieuwe jeugdvisie is gebaseerd op

 • Een analyse en audit van alle elementen die reeds lange jaren deel uitmaken van de jeugdwerking
 • Research ter velde bij verschillende professionele gekende sportclubs (Basket OOSTENDE, Sporting ANDERLECHT, Club BRUGGE, Spirou CHARLEROI,…)
 • Gesprekken met verschillende coachen die deel uitmaken van de jeugdwerking van Crelan Okapi Aalstar, sympathisanten, helpende handen, medewerkers en sportieve cel  van het  A-Team

Doel                                                             

Het doel is om structureel, financieel en sportief een nieuwe koers te varen die past bij de prestige en kwaliteit die de jeugdwerking van een club als Crelan Okapi Aalstar (ver)dient  te hebben, waarbij de werking, opleiding en sociale/pedagogische context aangepast is aan de hedendaagse normen en vereisten.

De uitstraling van Crelan Okapi Aalstar als topploeg in België moet ervoor zorgen dat goede jeugdspelers uit de Aalsterse omgeving alsook ruimer uit Vlaanderen het een voorrecht vinden als jeugdspeler aangesloten te zijn én een kwaliteitsvolle opleiding te genieten.

Het is van daaruit ook een cruciaal om opnieuw een goede samenwerking op en uit te bouwen met de omliggende streekploegen.

Het sociale aspect binnen de jeugdopleiding dient te worden aangepast aan de huidige heersende waarden en normen binnen de samenleving, gestoeld op een moderne en hedendaagse geldende medische, pedagogische en sociale opvolging.  Het succesvolle sociaal project dat de club voor het tweede jaar aanbiedt, wordt verder gezet  binnen een cultuur van constante bijsturing  en evaluatie. Hierbij kunnen jeugdspelers, ouders, coaches,… terecht bij een pedagogisch en therapeutisch geschoolde vertrouwenspersoon binnen de club.

Het uitbouwen van een noodzakelijk goed functionerend scoutingapparaat moet één van de sterktes worden waarbij Crelan Okapi  Aalstar als topclub de meeste expertise in jeugdopleiding moet kunnen aanwenden om talenten op te sporen en te overtuigen.

Het uiteindelijk doel van de jeugdopleiding moet de doorstroming zijn naar het A en B team, waarbij de evolutie in het Belgische basketbal een duidelijk inspanning vereist van  clubs om te investeren in een sterke jeugdopleiding. Financieel is de investering in eigen jeugdspelers op lange termijn een win situatie.  Bovendien zien fans spelers uit de eigen jeugdwerking zeer graag acteren binnen het A team.

Finaal moet het streefdoel zijn om op termijn minstens de evenknie te worden van gevestigde opleidingen zoals Oostende en Antwerpen die kennen. Dat dit een werk van lange adem is en naast inspanningen ook het volhouden ervan impliceert, moet duidelijk zijn. 

Constant bijsturen en (zelf) evaluatie is hierbij een must, waarbij één doel voor ogen moet gehouden worden:  Het stofferen van het A team vanuit de jeugdwerking waarbij de werking en structuur van de bovenbouw (U16, U18, U21 en B team) via de VALCKENIER OKAPI AALSTAR BASKETBALL ACADEMY de exponent dient te worden van de hele jeugdwerking én de aantrekkingsfactor bij uitstek.

“Het streefdoel op langere termijn moet kunnenzijn om de evenknie te worden van Basket OOSTENDE en ANTWERP GIANTS quajeugdwerking, een werk van lange adem dus.”

Enkele principes die van belang zijn in de nieuwe jeugdvisie

 • Een krachtige jeugdwerking is een uitstraling voor een club. Een goede opleiding waarbij spelers, ouders en familie zich uitstekend voelen is de goedkoopste maar broodnodige  reclame voor het A- team en de club als geheel. Het ONE TEAM, ONE FAMILY principe moet opnieuw  een echt heersend gevoel worden. Het vuur om bij de familie te mogen en kunnen horen moet branden én uitstralen.
 • Aan de jeugdwerking moet de prestige en uitstraling gegeven worden die de club én de jeugdspelers van Crelan Okapi Aalstar verdienen.
 • Een gerichte, eerlijke, open en doordachte communicatie op alle niveaus is cruciaal.
 • We leven anno 2018. Kinderen, tieners en pubers zijn mondiger,  kennen veel meer stress en druk. Het pedagogisch en sociale project aanpassen naar de hedendaagse geldende waarden en normen is niet alleen cruciaal maar tevens een verplichting om succesvol te zijn. Luisteren naar en inspraak van jeugdspelers alsook het stimuleren van zelf en oplossingsgericht denken is één van de belangrijkste pijlers.
 • Clubliefde moet  overal en altijd uitstralen.
 • Het vooropgestelde pedagogische en sociale project moet steeds voor ogen gehouden worden en worden bijgestuurd. Ook coaches en medewerkers moeten hiervan doordrongen worden. 
 • Er dient proactief gewerkt, gedacht en gehandeld te worden. Dit geldt naar alle (deel) gebieden die de totale jeugdwerking en opleiding omvatten:   rekrutering spelers, coaches, sponsoring, events, vernieuwingen…  Reactief denken, handelen en werken is uit den boze.
 • Positivisme! Een simpel maar zo moeilijke houding. Toch moet dit doordrongen worden bij elke handeling en elke woord.
 • Alle neuzen staan in dezelfde richting.  Bij twijfels, vragen of onzekerheden worden de juiste mensen aangesproken. Toogpraat is uit den boze.
 • Kwaliteit  staat boven kwantiteit

“ONETEAM- ONE FAMILY”

Concrete veranderingen

De huidige structuur waarin de jeugdwerking geleid wordt  door één jeugdmanager en twee coördinatoren wordt vervangen. Een jeugdcel met daarin goed uitgezochte, doordachte, enthousiaste leden die elke een meerwaarde kennen en concrete taken worden toebedeeld, zal de jeugdwerking leiden.

De jeugdopleiding zal sportief opgedeeld wordenin

 • De Valckenier Okapi Aalstar BasketballSchool
 • De Valckenier Okapi AalstarAcademy

1. De Valckenier Okapi Aalstar Basketball School

 • Omvat de initiatie tot en met U14. Ook de U18B wordt hier ondergebracht
 • De Valckenier Okapi  Aalstar Basketball School staat onder de leiding van 1 coördionator:  Edwin Schorreel
 • De club neemt de sociale rol op en geeft jeugd de kans om zich aan te sluiten en te genieten van de basisopleiding. Men kan zichzelf aanbieden, alsook  door concrete en nauwe samenwerking met scholen (conform het oude Lotto Basketball project).
 • Doel:  Het aantrekken van potentiële Aalsterse (of ruimere streek) talentvolle jeugd en  hen te laten proeven van een basisopleiding basketbal.

2. De Valckenier Okapi Aalstar Basketball Academy

 • Vanaf U16 wordt enkel gestreefd naar hoge kwaliteit
 • Toekomstgericht worden maximaal 4 ploegen opgenomen (U16 A, U16 B, U21 & B -ploeg)
 • Dit project stoelt op een uiterst professionele werkwijze, gebaseerd op de werking van het A-team én onder leiding van assistent coach en sportief verantwoordelijke voor de Valckenier Okapi Aalstar Basketball Academy, Jean collinet.  Kevin Verhulst staat als coach van het B-team en U21 in voor de nodige backsupport.
 • Tevens worden er meer kwalitatieve activiteiten georganiseerd waarbij de uitstraling, het niveau, en doel  wordt verhoogd:
 • Family Day
 • Eigen tornooi organiseren
 • Deelnemen aan internationale tornooien
 • Stages organiseren
 • Nog in uitbouw…

“Meer kwalitatieve activiteiten organiseren voorde kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen”

Structuur

1. JEUGDCEL BBC CRELAN OKAPI AALSTAR    

Leden:

 • Jeroen D’HONDT  – lid RVB Crelan Okapi Aalstar vzw  – Voorzitter
 • Anthony MALLEGO – lid RVB Crelan Okapi Aalstar vzw – Sportief
 • Danny VERHULST – lid RVB Crelan Okapi Aalstar vzw & General Manager
 • Sven DE SMET – Communicatie, grafisch, website, sociaal project
 • Ronny VERMOESEN – Administratie
 • Danny De Wolf

WERKING

De jeugdcel is deels een autonoom werkende cel, onder controle van de RVB Crelan Okapi Aalstar vzw. Er werd geopteerd voor een blijvende scharnierfunctie door aanwezigheid van leden van de RVB Crelan Okapi Aalstar vzw.

TAKEN

 • Communicatie tussen Raad van Bestuur en Jeugdwerking verbeteren
 • Dagelijkse leiding, controle, bijsturen en evalueren op sportief, financieel en commercieel gebied
 • Spreekbuis naar ouders, jeugdspelers, pers, …
 • Controle op communicatie binnen alle geledingen van de jeugdwerking
 • Adviserende functie en helpende functie
 • Het aanstellen, evalueren en bijsturen van coaches en coördinatoren waarbij gestreefd wordt naar kwaliteitsvolle coaches uit de streek, indien mogelijk met een Okapi verleden/hart.

“Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle coachesuit de streek, indien mogelijk met een Okapi verleden en Okapi hart”

VALCKENIER OKAPI AALSTAR BASKETBALL ACADEMY      

 • B ploeg
 • U21
 • U18
 • U16 A en U 16B
 • Onder leiding en supervisie van Jean Colinet (assistent coach A-team) en Kevin Verhulst (coach B-team en teamverantwoordelijke A-team)

Concept

 • Een selectie van de beste spelers, gebaseerd op kwaliteiten en motivatie
 • Na de U14 wordt een evaluatie gemaakt waarbij een selectie wordt weerhouden, aangevuld met talentrijke jongeren uit andere clubs (scouting)
 • We treden met de ploegen uit de Valckenier Basketball Academy aan in de hoogst mogelijke competities
 • Het doel is duidelijk en bij herhaling: Het opleiden van spelers die kunnen aantreden van eerste nationale tot 3de nationale, op de eerste plaats het doorstromen van spelers naar het A-team van Crelan Okapi Aalstar
 • De medische begeleiding en opvolging wordt in samenwerking met het OLV geoptimaliseerd, uitgebreid en extra gestimuleerd
 • Met de U16 en U18 willen we deelnemen aan internationale tornooien
 • De spelers binnen de Valckenier Okapi Aalstar Basketball Academy worden indien nodig begeleid door de clubkinesisten
 • We streven naar het aanbieden van een kwaliteitsvolle accommodatie
 • Het aanstellen, evalueren en begeleiden van kwaliteitsvolle coachen die vergoed worden naar kwaliteit en niet meer naar diploma
 • Het geven van 3x training per week, waaronder 1x specialisatie onderleiding van  Jean Colinet
 • In samenwerking met Gym Plus Schotte en onder begeleiding van fitness coach Frank Van Nuffel wordt in team verband gewerkt aan de algemene conditie
 • Om de kloof met het A-team te verkleinen leeft de ambitie om zo snel als mogelijk met het B-team opnieuw te kunnen aantreden in derde nationale
 • Het A-teal zal bestaan uit 10 profspelers,aangevuld met twee spelers uit het B-team

VALCEKNIER OKAPI AALSTAR BASKETBALL SCHOOL

 •  C-team
 •  U18 B
 • U14
 • U12
 • U10
 •  U8
 • Initiatie
 • Onder leiding van  Edwin Schorreel

Concept

 • Het aanbieden van een basis basketball opleiding
 • De progressie  en doorgroei van jonge jeugdspelers  wordt bijgestuurd en bijgehouden
 • Spelvreugde en het aanleren van spelregels, fair-play,… staan centraal bij  initiatie. Oudere spelers worden  voorbereid op grote stap  naar U14 naar U16
 • De Valckenier Okapi Aalstar Basketball School kent een zeer brede onderbouw en rekrutering, waardoor bij de selectie naar de Academy doelgericht kan gekozen worden uit een vijver van talenten.
 • De sociale rol bij de onderbouw is anders dan de Academy:  kwaliteit gekoppeld aan kwantiteit.
 • Een samenwerkingsverband tussen ploegen uit de ruimere Aalsterse omgeving wordt georganiseerd
 • Ook samenwerkingsverbanden met scholen uit de ruime Aalsterse omgeving wordt opgezet. Het stimuleren, de wekken van interesse en de keuze voor basketbal en de club Crelan Okapi Aalstar staan hierin centraal
 • Het aanstellen, evalueren en begeleiden van kwaliteitsvolle coachen die vergoed worden naar kwaliteit en niet meer naar diploma
 • We streven naar het aanbieden van een kwaliteitsvolle accommodatie

“Medische opvolging vanaf 16 jaar en pedagogischeopvolg uitwerken. Steun aan sociale projecten.  De jeugdwerking moet stoelen op eenpedagogisch project.”

ADMINISTRATIE

Ronny Vermoesen neemt alle administratieve taken op.

Sociaal / Pedagogisch

Het voorbije twee seizoenen startte Crelan Okapi Aalstar met een pilootproject. Dit wordt verder gezet. Geziengroeiend maatschappelijke problemen, de stijgende prestatiedruk op kinderen en jongeren en de daarbij horendestress, investeert de club verder in sociale en mentale begeleiding.

Het is niet de doelstelling van de club om ook voor therapie of oplossingen voor de soms complexe problemen tezorgen maar vaak kan een vertrouwenspersoon “ontladen” of in volle vertrouwen met een jeugdspeler, ouders, coach, … tips geven door te luisteren, aanwezig te zijn of een kleine ingreep door te voeren. Hierdoor wordt het probleem gevoelsmatig kleiner waardoor prestaties (opnieuw)verhogen.

Ook samenwerkingsverbanden met CLB’s, scholenen doorverwijzers hebben al hun vruchtenafgeworpen. De voorbije twee seizoenendeden 10 spelers/ouders beroep op de vertrouwenspersoonSven De Smet. Sven heeft een pedagogische achtergrond en therapeutische opleiding. Elke gesprek geschiedt in volledige vertrouwen en acties worden enkel genomen in samenspraak.

 • Pedagogische opvolging uitwerken. Een automatisme maken van het melden van alle problemen binnen elke ploeg, individueel of groepsmatig. Tevens het opzetten van communicatie met de school van spelers en opvolging van schoolse resultaten.
 • Het bijhouden van individuele groeifiches  van aanvang speler tot U21. Zekere informatie die de fiche moet bevatten:
  • leeftijd
  • school
  • naam ouders, beroep
  • adres
  • lengte aanvang/einde seizoen
  • gewicht aanvang/einde seizoen
  • schoolrichting + polsen naar resultaten
  • gedrag binnen de club
  • mededelingen coaches
  • statistieken aanwezigheden trainingen
  • evolutie(fiche in volle ontwikkeling)
 • Steun aan sociaal projecten bieden

COMMERCIEEL – FINANCIEEL

De jeugdcel moet zelfbedruipend zijn en over voldoende financiële middelen te beschikken om de prestige die ze wil uitdragen, de opleiding die ze wil geven en de resultaten die ze wil boeken ook daadwerkelijk te volbrengen.

Algemeen

 • Per jaar wil de jeugdwerking 2 gratis clinics aanbieden voor coaches en geïnteresseerden uit de Aalsterse omgeving. Elke clinic omvat  één thema.  De eigen jeugdcoaches zijn hier verplicht om aanwezig.
 • Opbouw Scoutingcel en rekrutering: samenwerking met scholen (cfr Lotto Basketball Project) met aandacht voor rekrutering spelers 6-12 jaar.  Een aanstelling van een scouter die wedstrijden  volgt voor Academy wordt bekeken